idare

statüye sokan, statüden çıkaran işlemler
birden çok birel işlem yapılması
idare
unsurları
türleri
ŞEKLİ UNSURLAR
MADDİ UNSURLAR
GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER
BİREL İŞLEMLER
KARMA İŞLEMLER
TOPLU İŞLEMLER
YETKİ
ŞEKİL/USUL
SEBEP
KONU
AMAÇ
karar alma gücü
Konu bakımından
Makam bakımından
Personel bakımından
Muhatap bakımından
Yer bakımından
Zaman bakımından
Yazılı bildirim
Hukuksal dayanak/gerekçe gösterme yükmü
Başvuru yollarının gösterilmesi
Kurul kararlarının alınması
AY madde 40/2
toplantı yeter sayısı
gündem bildirilmesi
Hukuksal Sebep: mevzuatta gösterilen
Olgusal Sebep: hukuksal sebepte öngörülen koşulları karşılayan olgular
AY m6/3 ve m123
sakatlık var mı?
1. olguları dikkate alarak hukuksal sebebi tespit et
2. olgusal sebebi tespit et
3. olgusal sebep hukuksal sebebi karşılıyor mu bak
idari işlemin sonucu
her idari işlemin temel amacı: kamu yararı
birel koşul
birel öznel
hakkında işlem yapılan kişi veya eşyanın durumuna özel sonuçlar doğurur
ör: gelir vergisi
İkili karakterli birel işlemler
birel koşul + birel öznel
ör: imar planları
hem genel hem birel nitelik taşır
bütçe kanunları
her bir işlemin esas bakımından hukuka uygunluğu ayrı değerlendirilir ama yetki ve şekil unsuru bakımından hukuka aykırılık işlemin tamamına etki eder
YETKİ DEVRİ
TAKDİR YETKİSİ
bütünlüğü
TİKEL
TÜMEL
İşlevlilik
Teşkilatlılık
görev,personel, yetki, faaliyet
açıklayıcı düzenleyici işlemler
atipik düzenleyici işlemler
36