SAMASH

SAMASHDavndva SamasAvyayi Bhav SamasTatpurush SamasDvigu SamasBhuvrihi SamasKarmdhary SamasTypes of SamasBy- Kalanaur_Phool Kumar_PGT Hindi
256