ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พ.ศ.2563 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พ.ศ.2563 "ช่างอิเล็กทรอนิกส์"1.หลักการของหลักสูตร1.เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนากำลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม2.เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง3.เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กร4.เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือ5.เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนมีส่วนร่วม2.จุดมุ่งหมายของหลักสูตร1.เพื่อให้มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ2.เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ3. เพื่อให้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจ5.เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย6.เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม7.เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ8.เพื่อให้เห็นคุณค่าและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์3.หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร1.การเรียนการสอน1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิชาที่เรียน11.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ2.การจัดการศึกษาและเวลาเรียน2.1การศึกษาในระบบปกติสำหรับผู้เข้าเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)2.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค2.2 การจัดเวลาเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ทำการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5วัน ละไม่เกิน 7ชั่วโมง โดยกำเนิดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที3. การคิดหน่วยกิตให้มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 83-90 หน่วยกิต3.1 รายวิชาทฤษฎีใช้เวลาในการทดลอง 1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชั่วโมงต่อภาคเรียน3.2 รายวิชาปฎิบัติใช้เวลาการทดลอง 2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 54ชั่วโมงต่อภาคเรียน3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน3.6 การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน4.โครงสร้างหลักสูตร4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2ชั่วโมง/สัปดาห์5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพเป็นการจัดกระบวนการการรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาคการผลิตและภาคบริการ6.โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเป็นรายวิชาที่เแิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัด7.การปรับพื้นฐานวิชาชีพผู้เข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช
13