การประสมคำที่ไม่มีตัวสะกด

แผนผังการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ป.1ส.20-33 สระผสมสระเดี่ยวส.1-3 พยัญชนะไทย 44 ตัวอักษรสูงอักษรต่ำส.1-3 สระไทยสระผสมสระเกินส.4 สระเดี่ยว สระเดี่ยวการประสมอักษร 3 หมู่กับสระเดี่ยวที่ไม่มีตัวสะกดอักษรสูงส.10 การประสมอักษรต่ำกับสระเดี่ยวส.9 การผันวรรณยุกต์คำที่ได้จากการประสมอักษรสูงกับสระเดี่ยวอักษรต่ำส.11 การผันวรรณยุกต์คำที่ได้จากการประสมอักษรต่ำกับสระเดี่ยวสระเดี่ยวสระเดี่ยวส.4-19 สระเดี่ยวส.12-14 การประสมอักษรกลางกับสระเดี่ยว ที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว ก ด บ อักษรกลาง ส.7 การผันวรรณยุกต์อักษรกลางกับสระเดี่ยวส.4-6 การประสมอักษรกลางกับสระเดี่ยวอักษรกลาง ส.8 การประสมอักษรสูงกับสระเดี่ยวการประสมอักษร 3 หมู่กับสระเดี่ยวที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว ก ด บอักษรสูงอักษรต่ำส.12-14 การผันวรรณยุกต์คำที่ได้จากอักษรกลางกับสระเดี่ยว ที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว ก ด บส.15-16 การประสมอักษรสูงกับสระเดี่ยว ที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว ก ด บ ส.15-16 การผันวรรณยุกต์คำที่ได้จากอักษรสูงกับสระเดี่ยว ที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว ก ด บส.17-19 การประสมอักษรต่ำกับสระเดี่ยว ที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว ก ด บ ส.17-19 การผันวรรณยุกต์คำที่ได้จากอักษรต่ำกับสระเดี่ยว ที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว ก ด บส.28-29 สระผสม เ- ียะ เ- ีย เ- ือะ เ- ือ เ-อะ เ-ออักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ ส.32-33 การสะกดและผันคำที่ได้จากการประสมอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำกับสระผสม เ- ียะ เ- ีย เ- ือะ เ- ือ เ-อะ เ-อ ส.22-23 การประสมอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำกับสระผสม เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โ- เ-าะ -อ ส.26-27 การสะกดและผันคำที่ได้จากการประสมอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำกับสระผสม เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โ- เ-าะ -อ ที่มีตัวสะกด ง น ม ย ว ก ด บส.24-25 การผันวรรณยุกต์คำที่ได้จากอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำกับสระผสม เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โ- เ-าะ -ออักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ ส.20-21 สระผสม เ-ะ เ- แ-ะ แ- โ-ะ โ- เ-าะ -อ สระเดี่ยวสระเกินส.34 สระเกิน -ำ ใ- ไ- เ-า อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ ส.35-36 การสะกดและผันคำที่ได้จากอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำกับสระ -ำ ใ- ไ- เ-าสระเกินส.34 สระเกิน -ำ ใ- ไ- เ-า อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ ส.35-36 การสะกดและผันคำที่ได้จากอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำกับสระ -ำ ใ- ไ- เ-าส.34-36 สระเกินส.34 สระเกิน -ำ ใ- ไ- เ-า อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ ส.35-36 การสะกดและผันคำที่ได้จากอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำกับสระ -ำ ใ- ไ- เ-าส.37-40 ทบทวนส.37 การผันอักษร 3 หมู่ ประสมสระส.38 การผันอักษร 3 หมู่ ประสมสระเสียงสั้น -ะ - ิ - ึ -ุ เ-ะ โ-ะ เ-าะ -ัวะ เ-ียะ เ-ือะ เ-อะ ส.37 การผันอักษร 3 หมู่ ประสมสระเสียงยาว -า - ี - ื -ู เ- แ- โ- -อ -ัว เ-ีย เ-ือ เ-อ ส.39-40 การอ่านและเขียนคำพื้นฐานส.38 การผันอักษร 3 หมู่ ตามมาตราตัวสะกด ง น ม ย ว ก ด บส.1-3 สระไทยสระผสมสระเกินสระเดี่ยวสระผสมสระเกินสระเดี่ยวสระผสมสระเกินสระเดี่ยวส.1-3 สระไทยส.1-3 สระไทยอักษรกลางส.30-31 การประสมอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำกับ สระผสม เ- ียะ เ- ีย เ- ือะ เ- ือ เ-อะ เ-อ
50