บทที่ 3 องค์แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

บทที่ 3 องค์แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้สิ่งสําคัญที่ได้จากการเรียนรู้แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีการมุ่งเน้นในการกระตุ้น เร่งเร้า และจูงใจให้ สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อขยายศักยภาพของตนเองและองค์การองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญและจําเป็นต่อการบริหารองค์การยุคใหม่โดยมีการสร้างฐานความรู้และทุนทางปัญญาเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง1.การสร้างคุณค่าที่นําเสนอให้ลูกค้าผ่านทางสินค้าและบริการ 3.การสร้างทรัพยากรที่หายาก2.การปรับปรุงวิธีการและกระบวนการทํางานขององค์การ อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบุคคลกลุ่มและองค์การการถ่ายโอนความรู้จากระดับบุคคลไปสู่องค์การเป็น ผลลัพธ์ในการเรียนรู้ในระดับองค์การหรือปัจจุบันนัก วิชาการ ส่วนใหญ่เรียกว่า องค์การแห่งการเรียนรู้1.การคิดอย่างเป็นระบบการสร้างวินัยข้อนี้เพื่อเน้นให้ปัจ จัยบุคคลหรือทีมงานมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งต่างๆเป็นการมองภาพรวม มากกว่ามองภาพย่อย2.การมุ่งสู่ความเป็นเลิศบุคคลต้องมีความมุ่งมั่นไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้เก่งในทุกๆด้านทั้งเก่งในการเรียนรู้เก่งคิดและเก่งทําต้องมีไหวพริบและความ  เพียรพยายามในการใฝ่รู้3.การมีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง เป็นพื้นฐานของวุฒิภาวะซึ่งมีผลต่อความเข้าใจเรื่องราว งานกิจกรรมต่างๆเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อ การตัดสินใจ4.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นความมุ่งหวังขององค์การ ที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นใน อนาคต5.การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเป็นการเน้นการทํางานเป็นทีม โดยทุกคนในทีม งานต้องมีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาบทที่4 บทบาทของสภาพแวดล้อมต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Environment VSInnovation)สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบ อย่างมากต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์การ•สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรมีลักษณะของอุตสาหกรรมที่ ไม่ปลอดภัยมีการแข่งขันรุนแรงมีบรรยากาศทางธุรกิจที่ทําให้องค์การเกิดความล้มเหลวและขาดโอกาสในสร้าง ประโยชน์ต่อองค์การ•สภาพแวดล้อมแบบปกติจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยในการดําเนินธุรกิจเนื่องจากความใจกว้างและความอุดมสมบูรณ์ต่อการลงทุนและการหาโอกาสทางการตลาด•ในสภาพแวดล้อมแบบคงที่องค์การเผชิญหน้ากับระดับการแข่งขันน้อยกว่าและไม่ได้มีแรงผลักดันให้องค์การต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนหรือต้องใช้ความพยายามในการหาทรัพยากรเพื่อทําให้องค์การมีชีวิตอยู่รอดหรือเติบโตขึ้น•องค์การที่มีการบริหารแบบผู้ประกอบการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไม่เป็นมิตรมีโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว•องค์การที่มีรูปแบบอนุรักษ์นิยมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบคงที่มีโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรเป็นโครงสร้างที่มี ลําดับขั้นตอน มีชั้นบังคับบัญชามาก•องค์การขนาดเล็กที่มีทัศนคติเชิงกลยุทธ์หรือเป็นองค์การ แบบผู้ประกอบการมีผลการดําเนินงานโดยทั่วไปดีที่สุดใน สภาพแวดล้อมแบบไม่เป็นมิตรบทที่ 5 กรอบการศึกษานวัตกรรม (Innovation Framework) “นวัตกรรมมีความเกี่ยวพันกับคนทุกคนในองค์ การไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับล่าง ระดับกลาง หรือระดับสูงทุกหน้าที่งานและเกิดขึ้นได้ทุก เวลาดังนั้นองค์ประกอบภายในองค์การนึงต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เปรียบเสมือนเฟืองตัว เล็กๆที่คอยขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน”1.ทรัพยากร2.วัฒนธรรม3.ทิศทางเชิงกลยุทธ์องค์ประกอบในการทําความเข้าใจนวัตกรรม1.ปรัชญาด้านการเรียนรู้2.ทิศทางเชิงกลยุทธ์3.การปรับตัวให้เข้ากันระหว่างหน่วยงาน •ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกรอบการศึกษานวัตกรรมจาก แนวคิดทรัพยากรองค์การแห่ง เรียนรู้และนวัตกรรม•องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม•พื้นฐานของแนวคิดการศึกษานวัตกรรมจากมุมมองด้านทรัพยากรองค์การแห่งการเรียนรู้และ นวัตกรรม1.สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 2.การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ 3.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
16