Female anatomy

PHẦN CHI TRÊN
Cơ cánh tay
Cơ vùng nách
Cơ cẳng tay
Cơ bàn tay
Thành trước
Thành sau
Cẳng tay trước
Cẳng tay sau
Vùng cánh tay trước
Vùng cánh tay sau
Lớp sâu
Lớp sâu
Cơ tam đầu cánh tay
Nguyên ủy
Bám tận
Chức năng
Lớp sâu
Nguyên ủy:
Bám tận
Chức năng
Nguyên ủy:
Bám tận
Chức năng
Nguyên ủy:
Bám tận
Chức năng
Nguyên ủy:
Bám tận
Chức năng
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Cơ gấp các ngón nông
Lớp giữa
Cơ sấp vuông
Cơ gấp ngón cái dài
Cơ gấp các ngón sâu
Cơ gấp cổ tay trụ
Cơ gan tay dài
Cơ gấp cổ tay quay
Cơ sấp tròn
Lớp sâu
Lớp nông
Lớp sâu
Cơ duỗi cổ tay quay ngắn
Cơ duỗi cổ tay quay dài
Cơ cánh tay quay
Lớp nông
Lớp sâu
Cơ duỗi các ngón
Cơ duỗi ngón út
Cơ duỗi cổ tay trụ
Cơ khuỷu
Cơ ngón cái dài
Cơ ngón cái ngắn
Cơ duỗi ngón cái dài
Cơ duỗi ngón cái ngắn
Cơ duỗi ngón trỏ
Cơ ngữa
Gan tay
Mu tay
Lớp sâu
Cơ dạng ngón cái ngắn
Cơ gấp ngón cái ngắn
Cơ đối ngón cái
Cơ khép ngón cái
Cơ dạng ngón út
Cơ gấp ngón út ngắn
Cơ đối ngón út
Cơ gan tay ngắn
Các cơ giun
Lớp sâu
Bốn cơ gian cốt mu tay
Bốn cơ gian cốt gan tay
Lớp cơ sâu
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Cơ quạ cánh tay
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Cơ ngực bé
Cơ dưới đòn
Cơ ngực lớn
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Cơ lưng rộng
Cơ tròn lớn
Cơ tròn bé
Cơ trên gai
Cơ dưới vai
Lớp cơ nông
Lớp cơ sâu
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Cơ nhị đầu cánh tay
Chức năng
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy
Bám tận
Nguyên ủy
Cơ cánh tay
Cơ quạ cánh tay
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
Chức năng
Bám tận
Nguyên ủy:
277