Polime Meterial

VẬT LIỆU POLIME
POLIME
PE
(-CH2=CH2-)n
Làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng...
PVC
(-CH2-CH(Cl)-)n
Làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước,...
PMM
CH2-C(CH3)(CHOOCH3)-)n
chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas
PPF
làm bột ép, sơn
Thiên nhiên
bông, len, tơ tằm
hóa học
bán tổng hợp
tơ visco, tơ axetat
tổng hợp
tơ nitron
CAO SU
(-CH2-CH(CH)-)n
nilon-6; nilon-7; nilon-6,6
vải may mặc, dệt bít tất. dây cáp, dây dù, đan lưới,...
dùng dệt vải may quần áo ấm, bện thành len đan áo rét
thiên nhiên
tổng hợp
(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n
cao su buna
cao su buna -S
cao su buna-N
(-CH2-CH=CH-CH2-)n
CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n
(-CH2-CH=CH-CH2-CH(CN)-CH2-)n
(C5H8)n
175 2 3