Alternating current (AC) lines - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

CHƯƠNG III - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Các mạch điện xoay chiều
Mạch có R,L,C mắc nối tiếp
Công suất điện và hệ số công suất
Đại cương về dòng điện xoay chiều
i = I0cos(ωt + φ).
Là dòng điện có cường độ là hàm số sin hay côsin của thời gian
I0=I. √2 | U0=U.√2
φ = φu – φi
φ > 0, u sớm pha φ với i
φ < 0, u chậm pha φ với i
φ = 0 u cùng pha i
Mạch chỉ có R
Mạch chỉ có C
Mạch chỉ có L
i= I √ 2cos ωt
u=U√ 2cos ωt
I=U/R
u=U√ 2cos( ωt-π/2)
i= I √ 2cos ωt
Zc=1/ωC
I=U/Zc
i= I √ 2cos ωt
u=U√ 2cos( ωt+π/2)
Zl = ωL
I=U/Zl
I=U/Z
Tanφ=(Zl-Zc)/R
Nếu Zl=Zc hay L ω= 1/C ω Thì I=U/R
P=UIcosφ
W=Pt
cosφ= Ur/U=R/Z
Nếu có hiện tượng cộng hưởng thì P=RI2=UI=U2/R
T=2π/ω
f=ω/2π/
Mạch chỉ có R : u,i cùng pha
Mạch chỉ có C : u trễ pha π/2 so i
Mạch chỉ có L : u sớm pha π/2 so với i
Mạch có R,L nối tiếp
Mạch có R,C nối tiếp
Mạch có L,C nối tiếp
I=U/Z
Tanφ=Zl/R
I=U/Z
Tanφ=Zc/R
I=U/Z
φ=+-π/2
Z=√R2+Zl2
Z=√R2+Zc2
Z=|Zl-Zc|
1 / 2
265 3