CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN - CITIZEN WITH BASIC FREEDOM RIGHTS

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Trách nhiệm của công dân
Quyền tự do ngôn luận
Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Khái niệm: Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang
Nội dung
Khái niệm: Công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm ; không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác
Nội dung
Ý nghĩa: Nhằm ngăn chặn mọi hành vi tùy tiện bắt giam, giữ người trái với quy định của pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong 1 xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
Ý nghĩa
Khái niệm: Chỗ ở của công dân được nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định
Nội dung
Ý nghĩa
Về nguyên tắc, không ai được tự tiện vào chỗ ở của người khác
Theo quy định của pháp luật, tự tiện vào chỗ ở của người khác, tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm pháp luật
Nếu pháp luật cho phép thì việc khám xét phải tiến hành theo trình tự
Nhằm đảm bảo cho công dân-con người có được cuộc sống tự do trong một xã hội dân chủ, văn minh
Tránh mọi hành vi tự tiện của bất kì ai, cũng như hành vi lạm dụng quyền hạn của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước trong khi thi hành công vụ
Không được tự ý bắt giam, giữ người trái pháp luật
Muốn bắt giam, giữ người phải theo quy định của pháp luật
Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác
Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác
Nhằm xác định địa vị pháp lí của công dân trong mối quan hệ với Nhà nước và xã hội
Đề cao nhân tố con người trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Khái niệm: Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Nội dung
Ý nghĩa: Đảm bảo đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong xã hội
Không ai được tự tiện bóc, mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác
Những người làm nhiệm vụ vận chuyển thư, điện tín phải chuyển đến đúng người nhận
Trong trường hợp cần thiết thì chỉ có những người có thẩm quyền mới được tiến hành kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác
Tùy tiện bóc mở, tiêu hủy thư, điện tín của người khác là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật
Khái niệm: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước
Nội dung
Ý nghĩa
Công dân có thể sử dụng quyền này tại các cuộc họp bằng các trực tiếp phát biểu ý kiến
Công dân có thể viết bài gửi đăng báo, trong đó bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về nhiều vấn đề khác nhau
Công dân có quyền đóng góp ý kiến, kiến nghị, viết thư cho các đại biểu QH và địa biểu HĐND
Có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống các quyền công dân
Là cơ sở để công dân tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động của nhà nước và xã hội
Trách nhiệm của Nhà nước
Trách nhiệm của công dân
Xây dưng và ban hành 1 hệ thống pháp luật, bao gồm Hiến pháp, Bộ luật Tố tụng Hình sự, bộ luật Hình sự,..., bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản mà Hiến pháp và luật quy định
Tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật bao gồm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án,... các cấp từ Trung ương đến địa phương
Học tập, tìm hiểu để nắm được nội dung các quyền tự do cơ bản của mình, biết phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật
Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân
Tích cực tham gia giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành quyết định bắt người, khám xét trong những trường hợp được cho phép
Tự rèn luyện, nâng cao ý thức pháp luật
TỔ 3
Trần Huyền Diệu
Đinh Hồng Sương
Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Ngô Thị Thương
Lô Thị Huyền Diệu
Bùi Thị Na Thư
Trương Lê Phi
Trương Bá Lộc
Đặng Thị Khánh Linh
41