กองเทคโนโลยีสารสนเทศ - Information Technology Division

กองเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลข้อมูลการประเมิน CSAความรู้การจัดการข้อมูลผลการดำเนินงานความรู้การจัดการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายในคู่มือการจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนคู่มือการจัดทำรายงานรายงานผลการดำเนินงานสะสมเทียบปีรายงาน M8รายงานM5ฐานข้อมูล M10คู่มือการจัดทำรายงานสรุปภาพรวมรูปเล่มคู่มือการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ปย.1 คู่มือการจัดทำข้อมูล ผชน.คู่มือการดึงข้อมูลผู้ใช้น้ำเพิ่ม-ลดคู่มือการดึงรายได้ค่าใช้จ่าย Z29ExplicitTracitฝ่ายบริหารความเสี่ยงกองควบคุมภายในคู่มือการดึงข้อมูล M10 จาก DB OISคู่มือการจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำคู่มือการจัดทำหน่วยไฟฟ้าภาพรวม M5 คืออะไร/Pathคู่มือการจัดทำข้อมูลสารเคมีคู่มือการดึงข้อมูลปริมาณน้ำผลิต-จ่ายExplicitผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติผู้ใช้น้ำเพิ่มโครงการคู่มือการจัดทำฐานข้อมูล M10คู่มือการนำข้อมูลไปใช้คู่มือการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์คู่มือการนำขึ้นเว็บไซต์Explicitภาพรวม M8 คืออะไร/PathExplicitรายงานควบคุมภายในบันทึกนำส่งขั้นตอนการแจ้งดำเนินการรายชื่อพนักงานสาขาที่รับผิดชอบบันทึกนำส่งคู่มือการจัดทำ CSA/CSAเพิ่มเติมภาพรวม CSAภาพรวมควบคุมภายในรายงานบริหารการความเสี่ยง บส.01, บส.02คู่มือการจัดทำรายงานความเสี่ยง บส.01บันทึกนำส่งคู่มือการจัดทำรายงานความเสี่ยง บส.02ภาพรวมความเสี่ยงรายงานติดตามหนี้ค้างชำระ BLcenterบันทึกนำส่งคู่มือการจัดทำรายงาน BLcenterภาพรวม Blcenterการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ BSMคู่มือการจัดทำแผนความต่อเนื่อง BCMบันทึกนำส่งคู่มือการจัดทำแผน ERPภาพรวม BCMคู่มือการวิเคราะห์ BIAคู่มือการทำรายงานแผนซักซ้อม BCPการจัดการประชุมการควบคุมงบประมาณSub TopicSub TopicSub Topicรายงานเกี่ยวข้องคู่มือการจัดทำรายงาน ผชน. เพิ่มแยกประเภทคู่มือการจัดทำรายงาน ผชน. เพิ่มแยกขนาดมาตรคู่มือการจัดทำรายงาน ผชน. แยกหน่วยบริการ (GIS)ExplicitTracitTracitTracitTracitSub Topicคู่มือการขออนุมัติหลักการคู่มือการตรวจสอบงบประมาณคู่มือการขออนุมัติเงินยืมคู่มือการเคลียร์เงินยืม/เบิกค่าใช้จ่ายภาพรวมการจัดการประชุมคู่มือการรวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรม/บันทึกขอรายชื่อรายชื่อ/เบอร์ติดต่อ ร้านอาหาร ร้านเบรค ExplicitTracitคู่มือการจัดทำรายงานติดตามควบคุมภายใน ปย.1 งานธุรการงานประมวลบัญชีกบง.กรค.ExplicitTracitคู่มือการขอจัดสรรเพิ่มงบประมาณคู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภาพรวมงบประมาณงานประมวลบัญชีรายชื่อพนักงานสาขาที่รับผิดชอบรายชื่อพนักงานสาขาที่รับผิดชอบรายชื่อพนักงานสาขาที่รับผิดชอบรายชื่อพนักงานสาขาที่รับผิดชอบคู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยง RAกรจ. นสส.กทส. งปม.อภิรุตชนัดดาอภิรุตอภิรุตอภิรุตณัฏฐ์ดนัยอภิรุตอภิรุตสลิลทิพย์อภิรุต, ณัฏฐ์ดนัยอภิรุตอภิรุตสลิลทิพย์อภิรุต
130