Tỉnh Đồng Nai

ĐỒNG NAI
1. Tài nguyên du lịch tiềm năng
2. Bối cảnh phát triển du lịch
A. Tài nguyên tự nhiên
B. Tài nguyên nhân văn
cấu tạo về địa chất
Cấu tạo về địa hình tự nhiên:
+ địa hình vùng đồng bằngbình nguyên
+ thấp dần từ Bắc xuống Nam
+ thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp,
đa dạng hóa cây trồng, hình thành các vùng
cây chuyên canh.
+ phân thành 3 dạng:
Dạng địa hình núi thấp
Dạng địa hình lượn sóng
Dạng địa hình đồng bằng
Tài nguyên nước
Tài nguyên đất, rừng, núi
thác
thác Mai
sông
sông Đồng Nai