มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์1.กัณฑ์ทศพรเป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่นางผุสดีก่อนจะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดรโดยให้พร 10 ประการ2.กัณฑ์หิมพานต์เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาคประชาชนชาวเมืองสีพีโกรธแค้นจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกต3.กัณฑ์ทานกัณฑ์เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจกสัตสดกมหาทานคือการแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ก่อนออกจากพระนคร4.กัณฑ์วนปเวศน์เป็นกัณฑ์ที่เสด็จถึงเขาวงกตได้พบศาสนาอาศรมซึ่งท้าววิษณุกรรมเนรมิตให้ พระเวสสันดร พระนางมัทรี ชาลีและกัณหาจึงทรงผนวชเป็นฤๅษีพำนักในอาศรมสืบมา5.กัณฑ์ชูชกเป็นกัณฑ์ที่ชูชกได้นางอมิตดามาเป็นภรรยาและหมายจะได้โอรสและธิดาพระเวสสันดรมาเป็นทาส6.กัณฑ์จุลพนเป็นกัณฑ์ที่พรานเจตบุตรหลงกลชูชกและชี้ทางอาศรมจุตดาบส ชูชกได้ชูกลักพริกขิงแก่พรานเจตบุตร อ้างว่าเป็นพระราชสาส์นของพระเจ้ากรุงสญชัยจึงได้พาไปยังต้นทางที่จะไปอาศรมฤๅษี7.กัณฑ์มหาพนเป็นกัณฑ์ที่ชูชกหลอกล่ออจุตฤๅษีให้บอกทางสู่อาศรมพระเวสสันดร8.กัณฑ์กุมารเป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก9.กัณฑ์มัทรีเป็นกัณฑ์ที่พระนางมัทรีทรงได้ตัดความห่วงหาอาลัยในสายเลือด อนุโมทนาทานโอรสทั้งสองแก่ชูชก10.กัณฑ์สักกบรรพเป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์จำแลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรีแล้วถวายคืน พร้อมถวายพระพร 8 ประการ11.กัณฑ์มหาราเป็นกัณฑ์ที่เทพเจ้าจำแลงองค์ทำนุบำรุงขวัญสองกุมารก่อนเสด็จนิวัตถึงมหานครสีพี12.กัณฑ์ฉกกษัตร์ย์เป็นกัณฑ์ที่ทั้งหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบหน้ากัน ท้าวสักกะเทวราชได้ทรงบันดาลให้ฝนตกประพรมหกกษัตริย์13.กัณฑ์นครกัณฑ์เป็นกัณฑ์ที่หกกษัตริย์นำพยุหโยธาเสด็จนิวัตพระนครพระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดานางสาวศศิชา อินมะดัน เลขที่ 30 ม.4/2
6.1k 1 1