Mind Map Of Service Cooperative

HTX DV
Xã viên:
Vốn
Doanh thu:
Chi phí
Cơ cấu tổ chức (15)
CTV
CBNV
Bên ngoài
CBQLCT
CBNV SGC
Từ XV
10 triệu x 5k = 50 tỷ
Phần mềm
Chi phí HĐ
Chủ tịch kiêm GĐ
Trưởng bộ phận (4)
Vận hành
TC _ KT
TCHC
Kỹ thuật
Nhân viên (10)
Cung cấp dịch vụ
Nguyên tắc
Nhập liệu
IT Support
Giao hàng lastmile
Kiểm kê
Lao động
Cung cấp dịch vụ
Thu phí theo task
Đánh giá task (2 chiều)
CTV nhận thù lao khi hoàn thành task
Quy trình
Đv có yc tạo task
Task gán cho CTV theo rule
Giao tiếp qua app
CTV xử lý (onsite hoặc online)
cập nhật kết quả
Đánh giá và phản hồi
28 1