Mind Map Of Agrarianism

CHỦ NGHĨA TRỌNG NÔNG
1.Hoàn cảnh ra đời
I. Lịch sử ra đời và đặc điểm
Thế kì XVIII, khi cuộc CMCN bắt đầu
Chính sách phát triển thương mại của J.B.Colbert
Giá trị đất suy giảm, nạn đói kéo dài, tích lũy tư bản hầu như không thể có, thị trường trong nước và thu nhập bị han chế
2.Đặc điểm
Lấy sản xuất nông nghiệp là điểm xuất phát
Đề cao vai trò của tự do kinh tế
II. Những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương
1.Lý luận sản phẩm thuần túy
Khái niệm: Sản phẩm thuần túy là số chênh lệch giữa tổng sản phẩm và chi phí sản xuất
F.Quesnay nêu 2 nguyên tắc hình thành giá trị tương ứng trong 2 lĩnh vực
Trong công nghiệp, giá trị hàng hóa = tổng chỉ phỉ sản xuất
Trong nông nghiệp, giá trị hàng hóa = tổng chi phí sản xuất + sản phẩm thuần túy
Theo Quesnay
Về giá trị
Về tiền tệ
Về tư bản
Giá trị là sự phối hợp các nhu cầu và nguyện vọng do những người đang trao đổi quyết định
Họ coi tiền là phương tiện lưu thông, làm môi giới giữa mua và bán. Tuy nhiên, do phê phán chủ nghĩa trọng thương, nên trường phái trọng nông lại phủ định vai trò của tiền
Theo Quesnay thì tư bản là những yếu tố vật chất đưa vào sản xuất nông nghiệp như nông cụ, súc vật cày kéo, hạt giống, tư liệu sinh hoạt của công nhân
3. Lý luận về tiền công và lợi nhuận
Học thuyết sản phẩm thuần túy A.R.I Turgot
Về tiền công
Nhà tư bản cần thu hẹp mức tiền công trả công nhân ở mức tư liệu tiêu dùng tối thiểu do cung lao động luôn lớn hơn cầu lao động => Công nhân cạnh tranh nhau để có việc làm
Về lợi nhuận
Lợi nhuận là khoản thu nhập của nhà tư bản từ sản phẩm thuần túy
Floating
2. Lý luận về giá trị tiền tệ và tư bản
4. Lý luận về tái sản xuất xã hội
"Biểu kinh tế" của Quesnay
Giai cấp sản xuất
Giai cấp không sản xuất
Giai cấp sở hữu
Công nhân nông nghiệp
Tư bản nông nghiệp
Ngư dân và thợ mỏ
Các nhà sản xuất công nghiệp
Thương gia
Người hầu
Người có chuyên môn
Ưu điểm
Chủ nghĩa trọng nông đã phê phán chủ nghĩa trọng thương, đặc biệt là chủ nghĩa trọng thương Pháp
Bước đầu chuyển việc nghiên cứu kinh tế từ lưu thông sang sản xuất trực tiếp
III. Đánh giá chủ nghĩa trọng nông
Thông qua " Biểu đồ kinh tế", lần đầu tiên các nhà trong nông đã tạo ra 1 hình ảnh có tính hệ thống và mô hình hóa về nề kinh tế thời họ
Hạn chế
Chưa hiểu thực chất của giá trj hàng hóa, nên chưa hiểu giá trị thặng dư, chỉ dừng lại ở sản phẩm thuần túy
Chưa vạch ra được các hình thái biểu hiện của sản phẩm thuần túy là lợi nhuận, lợi tức và địa tô
Hiểu sai ngành sản xuất và lao động sản xuất
50