Monthly Plan Mind Map

Tư tưởng HCMVề văn hóaXây dựng đạo đức, VH, con ngườiVề con ngườiVề đạo đứcNhân thứcĐộng lựcXây dựng nền VH mớiVai tròQuan niệmMới quan hệ với các lĩnh vực khácSoi đường cho dân điNâng cao tinh thần yêu nước, lý tưởng và tình yêu cách mạngChính trị: VH phải ở trong chính trị, phục vụ cho nhiệm vụ chính trịKT-XH: văn hóa tác động tích cực tới kinh tế và xã hội có sự tương đòng với VHGiữu gìn bản sắc văn hóa fan tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loạiPhổ cập giáo dục, nâng cao phẩm giá, lối sống lành mạnh hướng tới chân thiên mĩTrước CM tháng 8/1945Trong kháng chiến chống PhápThời kì xây dựng CNXHMục tiêuVăn hóa là một mặt trậnPhục vụ nhu cầu của quần chúng nhân dânXây dựng tâm lí và lý luậnXây dựng XH-CTXây dựng kinh tếLà nền VH có tính dân tộc, khoa học, đại chứngXây dựng nền VH có nội dung XHCN và tính chất dân tộcĐộc lập dân tộc gắn với CNXH. Quyền sống, tự do và hạnh phúc. Dân làm chủ, công bằng văn minh, cơm no áo ấm, con người được học tập và phát triển toàn diệnLà cuộc đấu tranh CM trên lĩnh vực VH tư tưởngXây dựng và phát triển văn hóa, con ngườiVề xây dựng đạo đức CMVề xây dựng VHVề xây dựng con ngườiNghị quyết Hội nghị 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (7-1998): Văn hóa là nền tàng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hộiCương lĩnh (năm 2011): xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộcHội nghị 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (7-1998): Phẩm chất: yêu nước, tự cường dân tộc, có ý chí vươn lên đoàn kết đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc.Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011): con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển..Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI và Nghị quyết đại hội XII (1-2016): “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, chân - thiện - mỹĐạo đức là yếu tố cơ bản của nhân cách tạo nên giá trị con ngườiHọc tập HCMPhải trung với nước, hiếu với dân, đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng. Học tập tinh thần và ý chí to lớn của HCM.Phải tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đức khiêm tốn, trung thực.Phải tin vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu.Quan điểm HCM về con ngườiQuan điểm HCM về vai trò con ngườiQuan điểm HCM về xây dựng con ngườiVai trò và sức mạnhQuan điểm chuẩn mựcQuan điểm nguyên tắc xây dựngLà một chỉnh thể, thống nhất về trí lực, tâm lực, thể lựcDân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi được ăn no, mặc đủ”.Đạo đức là gốc, nền tảng của sức mạnh, quyết định thành bại của mọi việcTài năng đi đôi với đạo đức, hành động và thực tế là thước đoTrung với nước, hiếu với dânCần, kiện, chí, công, vô tưThương yêu con người, sống có tình nghĩa Con người là mục tiêu của CMCon người là động lực của cách mạngÝ nghĩa: XD con người là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, vừa cấp bách vừa lâu dài, có ý nghĩa chiến lược Quan điểm: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩaNội dung: Xây dựng con người toàn diện vừa “hồng” vừa “chuyên”. Theo PP: tự rèn luyện, tu dưỡng ý thức, kết hợp xây dựng cơ chế, tính khoa học của bộ máy và tạo dựng nền dân chủ.Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đứcXây dựng đi đôi với chống suy thoáiTu dưỡng đạo đức suốt đờiĐiểm mới, nhìn nhận con người VN trong điều liện lịch sử, cấu trúc KT-XH cụ thể.
29 1