Sơ đồ tư duy phương pháp nghiên cứu hoa học

Phương pháp nghiên cứu tâm lý học nghệ thuật
Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp điều tra
Phương pháp trắc nghiệm (test)
Phương pháp phân tích khách quan
Phương pháp nghuên cứu tiểu sử của các nghệ sĩ
Phương pháp đàm thoại
Phương pháp quan sát
Cho phép chúng ta thu thập được các tài liệu cụ thể, khách quan trong các điều kiện tự nhiên của con người
Phương pháp tốn nhiều thời gian
Mất nhiều công sức
Phương pháp để đạt hiệu quả
Xác định mục đích,nội dung,kế hoạch,quan sát
Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt
Tiến hàng quan sát cẩn thận và có hệ thống
Ghi chép tài liệu quan sát một cách khách quan, chung thực
Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm
Thực nghiệm tự nhiên
Dựa vào điều kiện hoạt động bình thường
Dựa vào dùng cụ thí nghiệm và máy móc đặt biệt
Điều tra thăm dò chung
Điều tra chuyên đề
Gồm 4 phần
Văn bản test
Hướng đãn quy trình tiến hành
Hướng dẫn đánh giá
Bản chuản hóa
Ưu điểm
Làm cho hiện tượng tâm lý cần đó trực tiếp bộc lộ qua hành động giả bài tập test
Có khả năng lượng hóa, chuẩn hóa chỉ tiêu tâm lý
Khó khăn
Khó soạn thảo một bộ test đảm bảo tính chuẩn hóa
Chủ yếu cho ta biết kết quả, ít bộc lộ suy nghĩ của nghiệm thể để đi đến kết quả
Gồm 2 cách
Trực tiếp
Gián tiếp
Muốn thu được kết quả tốt
Xác định rõ mục đích, yêu cầu
Xác định thông tin với một số đặc điểm của đối tượng đàm thoại
Có kế hoạch trước để chuyển hướng câu truyện
Rất linh hoạt trong việc chuyển hướng, giữ được logic, đáp ứng đúng yêu cầu của người nghiên cứu
Người nghiên cứu có thể đánh giá đặc điểm tâm lý người nghệ sĩ thông qua việc phân tích tiểu sử cuộc sống của các nghệ sĩ, góp phần cung cấp một số tư liệu cho việc khám phá đời sống tâm lý của người nghệ sĩ
Sữ dụng cách phương pháp thích hợp với vấn đề nghiên cứu
Sửu dụng phối hợp, đồng bộ các phương pháp để có những kết quả khách quan, chính sát và toàn diện
93 1 1