سندروم بی‌عرضگی

سندروم بی‌عرضگینشانه هانداشتن عمل به اندازه سخنپیچیده سازی و فلسفه بافیتولید انبوه بهانه های مختلفراه و رسم بی عرضگیتوضیحات و توضیحات اضافهبروز مشکلات شخصی و ابراز ناتوانیضعف! نداشتن اراده واقعی انجام کارراه حل!!؟هدف و برنامه های بزرگ ولی در عمل ضعیفیه بی عرضه چیکار میکند؟از برنامه ریزی و تصور اهدافش لذت میبردمدام و مدام شروع های تازه و استارت زدن های دوباره و دوبارهشروع کار دیگر قبل از اتمام کار های قبلیبی انگیزه شدن و ادامه ندادنعدم مسئولیت پذیرینداشتن بلوغ رفتاریضعیف است، غر میزند و دنبال راه فرار میگرددپیش نیازهای بی عرضگیاعتماد بنفس و عزت نفس پایینتجربه تحقیر و شکست های گذشتهنداشتن ارتباطات اجتماعی سازنده و قویمشکلات روانی خود یا اطرافیان تاثیرگذاراستاد ارائه استدلال های مختلف در جهت توجیه کوتاهی های خودنکتهبی عرضه ها خودشان را گول میزنند!تظاهر به انجام کار میکنند درحالی که واقعن قصد انجام آن را ندارند. (گاهی حتی خودشان هم این را نمیدانند)کاملن ماهرانه بهانه های موجه جور میکنند درحالی که میدانند این بهانه جلوی انجام کار را نمیگیرند و مانع اصلی خودشان هستندمیخواهند شمارا قانع کنند به هر طریقدرست مثل خاصیت افراد ضعیف دردها و رنج های شخصی و زندگی خصوصیشان را به شما بروز میدهندبه سختی مسئولیت میپذیرند و همیشه هم شکست میخورندشخصیت این افراد، شخصیت کودک معصوم استپیش فرض های فکری غلط یک بی‌عرضهاز اول کار به شکست فکر میکنداز قبول مسئولیت میترسددچار سندروم من ناکافیستاحساس میکند لایق این جایگاه نیستدنبال تکرار دردها و شکست های گذشته اش می‌رودآنها برای انجام ندادن کار خودشان برای خودشان بهانه های مختلف می آورند به نحوی که موجه بنظر برسدعملکرد ضعیف تر در مقایسه با همرده هابی‌عرضگی درکل بخاطر عدم رسیدن به بلوغ رفتاریستآیا شما بی عرضه هستید؟؟یه بی‌عرضه عادت به شکست خوردن دارد و انتظار همان راهم میکشدباید بدست آوردن آنچه میخواهید را به خود آموزش دهیدیه بی‌عرضه، آنچه را که میخواهد واقعن نمیخواهد، یعنی برای بدست آوردنش تلاش کافی نمیکندبه سربازی برویدشما باید سرباز بشوید، یعنی تحمیل سختی ها بدون چون و چرا، ویژگی سرباز دقیقن برعکس یی‌عرضگیست، یعنی بدون فکر عمل کردن! درحالی که بی‌عرضگی یعنی فکر بی عملخودبی‌ارزش از جمله اصل های بی عرضگیست، او همیشه خودرا ناکافی میداند و همین باعث شکست او میشود، درواقع او با اینکارش برای شکستش زمینه چینی میکندبی‌عرضه ها خیلی خیلی دقیق برای شکست برنامه ریزی میکنند، البته به شکل ناخودآگاهاو احساس عدم لیاقت میکند و این حس بسیار ازاردهندس اللته برلی همراهان او، او خودش درواقع لذت میبرد‌بی‌عرضه، دچار مازوخیست شدید است، او در نهاد از تحقیر و شکست های خودش لذت دمیبردخواستن را تمرین کنباید بتونی یه چیزو واقعن بخای، مشخص، رک و راست اونو بخاه و بدستش بیار نترس و برو به سمتشکودک بودن را کنار بگذارقرار نیست کسی تامین کننده تو باشد. سیاست سهم بیشتر را باید کنار بگذاری، سیاست تو باید تولید بیشتر باشد.
70 1 1