MindMap Gallery Công tác Thu phí

Công tác Thu phí

Công tác Thu phí 1. Giám sát, định hướng kế hoạch hành động hàng tháng của CB QLTP 2. Giám sát/định hướng công tác Quản lý công nợ TVV 3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác Thu phí 4. Sắp xếp, bố trí lực lượng thu phí Công ty 5. Định hướng xây dựng chính sách khen thưởng, hỗ trợ thu phí

Edited at 2021-05-23 03:48:10
Ngoc Diep
Ngoc Diep

Công tác Thu phí

Ngoc Diep
Ngoc Diep
  • Recommended to you
  • Outline