MindMap Gallery การทำงานเพื่อดำรงชีวิต

การทำงานเพื่อดำรงชีวิต

ความสําคัญในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต การทํางาน หมายถึง กิจกรรมที่บุคลากรในบุคลากรหนึ่งกระทําขึ้นด้วยกําลังกายและกําลังใจ เพื่อจุดมุ่งหมายหนึ่งที่เขาต้องการ เช่น เพื่อการดํารงชีวิต เพื่อความสบายใจ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมสังคม เป็นต้น ทักษะที่จําเป็นในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต

Edited at 2021-07-24 09:14:00

การทำงานเพื่อดำรงชีวิต

  • Recommended to you
  • Outline