EPISTEMOLOGI

EPISTEMOLOGI
PENGENALAN
Falsafah Epistemologi
Perbahasan
Kajian tentang hakikat sesuatu realiti, kewujudan/kejadian, ilmu pengetahuan, nilai, akal, minda & bahasa.
Berkaitan teori ilmu, kajian tentang ilmu pengetahuan & dikaitkan dengan konsep ilmu (sesuatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran).
Untuk menyiasat asal-usul, struktur, metode dan kebatasan ilmu
Mostafa Kamal, 2016
Perkataan
1. episteme (“ilmu kefahaman” daripada zaman Ionik Greek 'epistasthai’ bermaksud tahu/faham cara melakukannya).
2. logos (“perkataan dan ungkapan")
3. Mula digunakan oleh ahli falsafah Scotland, James Frederick Ferrier(1954) ketika menghuraikan cabang falsafah berkaitan sifat & skop ilmu pengetahuan.
Definisi
Mifathul Huda, 2014
Definisi
1. Kajian sifat & batasan pengetahuan
2. Mengkaji struktur, asal usul & kriteria pengetahuan.
3. Menangani masalah yang berkaitan, contoh; persepsi akal, hubungan antara "mengetahui" (yang mengetahui) & "objek yang diketahui" (objek yang diketahui), sejenis `kemungkinan mengenai pengetahuan, tahap pengetahuan & tahap kepastian bagi setiap jenis pengetahuan, intipati kebenaran & intipati serta justifikasi untuk pelbagai kesimpulan atau kesimpulan.
Kajian tentang punca, sifat, kaedah & batasan ilmu pengetahuan manusia
2. Kajian tentang ilmu pengetahuan & kepercayaan yang dibuktikan.
Basri Hussin, 2010
Hakikat, makna, kandungan & proses ilmu
Isu & Persoalan yang dikaji
Sifat/hakiki ilmu itu sendiri
Persoalan: Apa itu ilmu? Apakah yang dimaksudkan dengan anda tahu sesuatu? Begitu juga persoalan tentang sumber/cara mencapai ilmu seperti bagaimana cara ia dicapai? Dari mana ilmu dicapai? Adakah ilmu itu boleh dipercayai? Apakah sumber asas bagi ilmu?
Skop/lingkungan ilmu
Persoalan: Apakah yang manusia tahu itu satu ilmu? Adakah batasan dalam ilmu pengetahuan? Apakah hubungan ilmu dengan kebenaran, keimanan & justifikasi? Sejauh mana ilmu itu boleh dipercayai? Benarkah manusia boleh mencapai ilmu?
Konsep ilmu pengetahuan, pendapat & fakta
Ilmu pengetahuan = Kebiasaan & kesamaan(familiarity), kesedaran/kefahaman tentang seseorang/sesuatu(fakta, maklumat, penerangan/kemahiran) yang diperolehi melalui pengalaman, pendidikan/pembelajaran, boleh bersifat teori/amali & sebagainya.
Revolusi Sains
Maksud
Peristiwa yang menunjukkan kemunculan sains moden semasa zaman moden, apabila perkembangan matematik, fizik, astronomi, biologi (termasuk anatomi manusia) & kimia mengubah pandangan masyarakat tentang alam semula jadi.
Emperisisme
Melalui pengalaman pancaindera
Penglihatan, pendengaran, rasa, bau dan sentuhan
Ilmu dicapai melalui pengalaman serta dibuktikan secara objektif.
Menganggap minda manusia umpama papan batu yang kosong. Pengalaman akan membuat ukiran demi ukiran secara berterusan ke atas minda manusia melalui deria rasa. Lama-kelamaan, ini akan menjadi ilmu manusia & manusia mampu mengetahui betul atau salah melalui pengalaman tersebut.
Menganggap ilmu manusia bersifat a posteriori = Wujud setelah melalui pengalaman & tidak wujud ilmu melainkan kita mengalaminya serta boleh menguji kebenarannya dengan mengulang kembali pengalaman tersebut.
Kesahihan ilmu = Bersifat induksi iaitu dari pengalaman terdahulu & semasa.
Contoh: Manusia yang pernah melihat hantu (ataupun merasai melalui salah satu pancaindera) akan percaya akan kewujudan hantu manakala manusia yang tidak pernah melihat hantu tidak akan mempercayainya.
Rasionalisme
Menolak pandangan emperisisme yang menyatakan bahawa minda manusia kosong.
Menegaskan bahawa sejak manusia dilahirkan, minda manusia sudah memiliki idea semula jadi (innate idea) yang berupa ilmu asas yang perlu dicambahkan & dicernakan dalam kehidupan seharian melalui intuisi, adakalanya melalui pengalaman pancaindera.
Mengatakan bahawa ilmu manusia bersifat a priori, iaitu wujud sebelum manusia menghadapi/menjalani pengalaman hidup.
Manusia boleh mencapai ilmu walaupun tanpa pengalaman deria rasa, tetapi melalui deduktif yang berlandaskan penaakulan minda.
Kesahihan ilmu = Bersifat deduksi dengan mengaplikasikan penaakulan akal manusia.
Skeptisisme
Tidak percaya bahawa manusia mampu mencapai ilmu yang meyakinkan/ragu-ragu.
Mereka sentiasa ragu-ragu dalam hal epistemologi, terutamanya jika mereka tergolong dalam aliran Skeptisisme Mutlaq (Absolute Scepticism) kerana mereka mengatakan bahawa semua ilmu yang yakin mustahil dicapai, kerana setiap penghujahan akan dibalas kembali oleh penghujahan lain sehingga tiada keputusan muktamad dapat dipersetujui, akhirnya tiada kebenaran sebenar dapat dicapai.
Tidak seperti Skeptisisme yang lain yang hanya menyentuh aspek pengetahuan umum (common sense) & kaedah (methodology).
2 aliran terakhir ini kurang memberikan impak negatif kepada pencarian ilmu yang menyakinkan, bahkan untuk mendapat kepastian dalam ilmu pengetahuan, memeriksa kembali ilmu terdahulu perlulah bermula dengan ragu-ragu/sangsi terhadap dapatan terakhir ilmu tersebut.
Kaedah & Sumber Perolehan Ilmu
Teori-Teori Kebenaran
KESEPADUAN ANTARA FALSAFAH, AGAMA & SAINS
Wahyu dan Tradisi
Wahyu
Berasal daripada perkataan Arab
Makna menurut Al-Quran dari segi bahasa
'Beri Isyarat’ dalam surah (Maryam 19: 11).
‘Naluri Semula Jadi’ dalam surah (al-Nahl 16: 68; fusilat 41: 12).
‘Ilham atau Bisikan’ dalam surah (al-An'am 6: 112; al Qisas 28: 7)
‘Risalat atau Mesej Tuhan’ dalam surah (al-Syura 42: 51).
Dari segi istilah
Risalah/petunjuk daripada Allah secara terus/melalui malaikat kepada manusia supaya manusia berada di atas jalan yang benar
Disampaikan kepada Nabi/Rasul-Nya melalui berbagai cara seperti ilham/inspirasi, di sebalik tabir, melalui perutusan yang dihantar terus ke dalam hati nabi melalui malaikat, melalui perbualan/percakapan malaikat yang telah menjelma menjadi manusia & wahyu juga boleh disampaikan melalui gambaran/pandangan dalam mimpi.
Tradisi
Pengetahuan dapat diperoleh melalui tradisi turun-temurun nenek moyang terdahulu menurunkan petua/pantang larang untuk anak cucu melalui tradisi.
Ilham atau Intuisi
Sumber ilmu yang bersifat dalaman, berkait dengan hati, jiwa & batin seseorang dalam memberikan sesuatu pengetahuan.
Ilham yang benar datang dari Allah. Ia dicampakkan ke dalam jiwa hambanya yang bersih. Melalui jalan ini, pintu hati akan terbuka & segala maklumat akan dicapai tanpa sebarang halangan. Pencapaian ilmu melalui jalan ilham merupakan campakan maklumat ke dalam hati insan tanpa perlu berusaha dan belajar. Adapun hati yang menjadi tempat penerimaan ilham ialah hati rohani iaitu hati yang bersifat ketuhanan & kerohanian.
Pengertian Al-Ghazali
Hati ialah segumpal daging yang berbentuk bulat panjang yang terletak di dada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat rongga-rongga yang mengandungi darah hitam & berperanan sebagai roh. Hati ini juga terdapat pada haiwan bahkan juga pada orang-orang yang telah mati.
Hati ialah pengertian yang halus lebih kepada kerohanian & bersifat ketuhanan. Al-Ghazali menyatakan bahawa asas untuk menerima ilham adalah mempelajari semua dasar-dasar ilmu di alam ini. Manakala beramal & beribadat boleh memudahkan jiwa menerima ilham yang benar & aktiviti berfikir pula akan menyebabkan datangnya ilham itu.
Penghasilan pengetahuan yang berbentuk kreatif.
Membaca, berfikir, melakukan eksperimen & berdoa antara usaha dalam menghasilkan ilmu melalui saluran ilham.
Ilham merupakan salah satu sumber untuk mendapat ilmu pengetahuan & kebenaran yang telah diterima oleh majoriti umat Islam. Namun begitu, ia tidak boleh mengatasi sumber wahyu dalam mencapai tahap kesahihan & kebenaran.
Ilmu Hudhuri
Ilmu yang tidak memisahkan antara objek & subjek.
Manusia sebagai subjek sudah dilengkapi dengan alat-alat kecerdasan internal yang memungkinkan dirinya untuk mengakses sesuatu yang amat dalam di dalam dirinya sendiri.
Menganggap segala sesuatu dapat diketahui melalui kemampuan pendalaman batin
Hadis yang sering dikemukakan kelompok ini:
'Man 'arafa nafsahu fa qad 'arafa rabbahu'.
(Barangsiapa yang memahami dirinya maka ia akan diberi kesanggupan untuk memahami diri-Nya).
Tuhan Yang Maha Rumit untuk diketahui dapat difahami melalui metod ini.
Pendekatan aliran ini lebih terarah kepada para sufi
Metod pendekatan
Membayangkan Tuhan itu jauh (transenden) sehingga perlu upaya pendekatan diri secara ekstra.
Membayangkan Tuhan lebih dekat (immanen) seperti istilah Al-Quran, "Kami lebih dekat dari pada urat tenggorokan". Istilah yang sering muncul di dalam metod hushuli ialah pintar-bodoh ('alim-jahil). Orang yang rajin belajar mendalami & meneliti pasti dapat menguasai ilmu pengetahuan.
Teori Koresponden
Teori kebenaran & kesesuaian/sepadan pernyataan ataupun idea tentang kenyataan ataupun realiti/fakta.
Suatu pernyataan adalah benar jika isi kandungan pengetahuan bersesuaian dengan objek.
Sebagai contoh, Kota Bharu terletak di Kelantan. Maka pernyataan ini adalah benar disebabkan kandungan pernyataan itu sesuai dengan objek/realiti yang sememangnya Kota Bharu memang terletak di Kelantan.
Suatu pernyataan itu dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukanlah kebenaran.
Aliran Emperisisme
Beranggapan kebenaran hanya boleh disahkan benar jika dilihat/dirasai melalui pancaindera.
Contoh, sebuah pernyataan “di luar sedang hujan” dianggap benar jika terdapat fakta objektif di luar sana benar-benar terjadi hujan. Peristiwa turunnya air hujan dari langit boleh dirasai & dilihat oleh pancaindera manusia sendiri.
Jika tidak boleh dilihat/dirasai maka pernyataan hujan itu merupakan bukan fakta melainkan pernyataan itu hanya pernyataan berupa ilusi & imaginasi si pemberi kenyataan.
Menurut prinsip pengesahan, semakin banyak pihak yang mengiyakan & menyaksikan bukti fakta yang berhubung dengan sesebuah pernyataan, maka kadar kebenaran tersebut semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.
Aliran Realisme
Digunakan Aristotle, Moore & Ramsey.
Dikembangkan oleh Bertrand Russell (1970-1972).
Disifatkan sebagai teori kebenaran terawal, sehingga digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional kerana Aristotle sejak awal lagi sudah mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan/realiti yang diketahuinya.
TEORI KOHERENSI
Suatu pernyataan dianggap benar bila ianya bersifat koheren/konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.
Contoh, pernyataan bahawa “Semua manusia pasti akan mati” adalah suatu pernyataan yang benar. Maka, pernyataan “Ali seorang manusia dan Ali pasti akan mati” adalah benar kerana ia adalah satu pernyataan yang konsisten.
Pembuktian secara konsisten dalam teori ini melahirkan sebuah “aksiom” atau “postulat” yang pada umumnya wujud sebagai kebenaran yang umum (general truth).
Sebagai contoh, matahari terbit dari arah Timur. Pernyataan tersebut merupakan sebuah kebenaran umum kerana sudah diyakini benar. Manusia tidak perlu menunggu hingga hari esok untuk membuktikan secara fakta bahawa matahari benar-benar terbit dari arah Timur.
Aksiom/postulat = Sebuah pernyataan yang dianggap sudah terbukti benar & tidak perlu dibuktikan lagi. Sifat ini dijadikan sebagai dasar dalam disiplin ilmu matematik & boleh digunakan bagi membuktikan sama ada pernyataan lain benar atau tidak (Abdul Aziz Faradi, 2019).
Suatu pernyataan itu benar jika pernyataan itu berhubungan (koheren) dengan kenyataan-kenyataan lain yang memang benar/pernyataan tersebut bersifat koheren/konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar (Jujun S. Suriasumantri, 2000).
Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi/tidak adanya pertentangan (kontradiksi) antara suatu pernyataan dengan aksiom.
Perbezaan
Contoh: Seseorang memberi pernyataan bahawa di dalam kolam ikan terdapat seekor ikan Yu yang masih hidup.
Teori Koresponden
Teori Koherensi
Untuk menentukan pernyataan tersebut benar/tidak, kita harus menunggu fakta apakah di dalam kolam tersebut terdapat seekor ikan Yu yang masih hidup/tidak.
Kebenaran dapat dibuktikan hubungan pernyataan dengan fakta yang sedia ada.
Pembuktiaan kebenaran adalah melalui pernyataan dengan postulat/konsistensi sesebuah kenyataan itu.
Tanpa menunggu fakta, kita boleh menentukan pernyataan orang tersebut tidak benar kerana ia bertentangan dengan aksiom yang sudah ada sebelumnya. Ini kerana, ikan Yu adalah sejenis ikan air masin (laut). Oleh itu, adalah tidak logik jika ikan air masin boleh hidup dalam air kolam ikan yang merupakan kolam air tawar.
Teori Pragmatisme
Suatu pernyataan, teori/dalil itu benar apabila ia mempunyai kegunaan & manfaat kepada kehidupan manusia.
Kebenaran bergantung kepada manfaat & kesannya/hasil yang memuaskan
Sebagai contoh, Trigonometri digunakan untuk menentukan arah, mereka bentuk & membangunkan suatu ruang.
Manfaat jangka masa pendek yang sengaja diada-adakan.
Kebenaran bersifat relatif & ianya mementingkan idea yang berguna walaupun palsu. Justeru itu, kebenaran bukanlah keutamaan.
Abdul Aziz Faradi (2019)
Cenderung digunakan & boleh diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafizik dan ia muncul sebagai kritikan terhadap kaum Positivisme yang menganggap pernyataan metafizik sebagai pernyataan yang tidak bermakna (meaningless) kerana ia tidak memiliki dasar fakta di dunia Emperisisme.
Pengikut Pragmatisisme mengatakan bahawa pernyataan metafizik boleh menjadi pernyataan yang benar selama mana ia memiliki manfaat dalam kehidupan.
Contoh, ‘Neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat'.
Ini terlepas dari ketiadaan bukti Emperisisme tentang neraka. Namun, pernyataan itu boleh dianggap sebagai pernyataan yang benar kerana memiliki manfaat dalam memberi peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan & dalam masa yang sama dapat mengurangkan tingkah laku kejahatan.
Tokoh
Charles Sander Pierce (1834-1914) yang dikenal juga sebagai Tokoh Semiotic, William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952).
Falsafah
Maksud
Philo = 'cinta'.
Sophia = 'kebijaksanaan (wisdom)'.
Kombinasi perkataan ini membawa maksud 'cintakan kebijaksanaan'. Perkataan ini diciptakan oleh Pythagoras.
Ahli falsafah pula bermaksud 'orang yang menyintai kebijaksanaan'.
Dari segi bahasa
Seseorang yang sukakan hikmah yang mengandungi pelbagai ilmu & makrifat bagi tujuan kefahaman diri dengan makna yang jelas. Falsafah ialah ilmu yang paling umum iaitu ilmu prinsip-prinsip pertama mengenai kewujudan; andaian-andaian mengenai hakikat muktamad" (D.D. Runes, Dictionary of Phibsophy).
Agama
Mampu menjawab segala persoalan kebenaran yang gagal dijawab oleh ilmu & falsafah secara tuntas.
Sebagai suatu disiplin ilmu falsafah amnya & falsafah Islam khasnya telah melalui pelbagai cabaran & perkembangan terutama dalam konteks penerimaan & persepsi masyarakat secara umum & kelompok pelajar serta ilmuwan secara khusus.
Imam Al-Ghazali
Dalam bidang keilmuan, pada awalnya beliau mendalami ilmu fikah, kemudian mempelajari secara mendalam ilmu kalam & falsafah. 
Menurut Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (2017), Imam Al-Ghazali merupakan pembela kebenaran Islam yang terbesar sehingga digelar Hujjatul Islam (Hujjah Al-Islam)/pembela Islam.
Karya
Ihya’ ‘Ulum al-Din (Menghidupkan Kembali Ilmu Agama).
Sains
Klasifikasi ilmu
Ilmu Sains Kemanusiaan sepertiSains Politik, Ekonomi, Undang-Undang, Pendidikan, Komunikasi, Linguistik, Antropologi, Psikologi & Sains Sosial.
Ilmu Sains Tulen seperti Biologi, Fizik, Kimia & Matematik Tambahan.
Ilmu & sains hanya berusaha menjawab masalah dengan segera tetapi tidak mampu dengan kesemuanya benar.
Natijahnya, falsafah, agama & sains semuanya ingin mencari kebenaran akan tetapi falsafah & ilmu mempunyai keterbatasan & hanya agama sahaja yang mutlak dan agama yang benar pasti tidak akan pernah bercanggah dengan kebenaran, serta agama merupakan pegangan bukan spekulatif dan tidak berubah.
Kesepaduan antara ilmu bukan lagi mono-disiplin akan tetapi bertukar menjadi trans-disiplin.
Ini kerana, kelemahan mono-disiplin ialah keterbatasan seseorang memahami isu & sudut pandangan berbeza bersesuaian dengan bidang masing-masing.
Para ilmuan dunia bekerjasama dalam menghubungan disiplin ilmu akan tetapi kegagalan ilmu akibat program sekularisasi & liberalisasi.
1. Kesepaduan antara falsafah, ilmu dan agama
2. Kesepaduan antara Ilmu Naqli (wahyu) dan Aqli (akal rasional)
3. Kesepaduan antara Ilmu Aqli dan ilmu sains.
Kesimpulan
Ilmu yang bersumberkan manusia itu sendiri
Rasionalisme, Empirisisme dan Skeptisisme.
Ilmu yang bersumberkan manusia mampu dijustifikasikan/dibenarkan dengan akal/dibuktikan melalui pancaindera.
Ilmu yang diturunkan terus kepada manusia, dan ia tidak bersumberkan manusia, tetapi sumber bukan manusia iaitu dari Tuhan atau Allah
Ilmu Wahyu
Ilmu yang bersumberkan bukan manusia kerana didatangkan terus oleh Tuhan harus dipercayai tanpa menjalani proses pembuktian dan penjustifikasian kebenarannya, kerana berkemungkinan manusia tidak mampu untuk melakukan proses penyaringan & kesahihan ilmu.
Kemajuan pesat dalam pemikiran matematik, saintifik & politik berdasarkan falsafah Emperisisme & kepercayaan baru yang mendefinisikan Eropah pada abad ke-16 & 17. Apa-apa tempoh kemajuan besar dalam sains dirujuk = Revolusi dari abad ke-18 & seterusnya.
Ada Revolusi dalam sains semula jadi; perubahan dari paradigma lama kepada baharu dalam waktu singkat. Contoh; geosentrisisme diganti oleh heliocentricism. Tidak ada penyelidikan sebegini jika tidak ada paradigma (Nur Akhda Sabila, 2019; Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions terbitan 1963).
Latar Belakang Revolusi Saintifik
Dikaitkan dengan pembelajaran Sains Yunani Kuno & Kekristianan Tradisional
Tokoh
Aristotle
Tradisi ilmiah Aristotelian adalah untuk memerhati & mencari keadaan semula jadi dengan alasan. Peristiwa yang menyimpang daripada norma = Penyimpangan & Tiada faedah. Ideologi ini ialah Teori Empirikal.
Nicolaus Copernicus
Menerbitkan "Pada Revolusi Sfera Langit" pada tahun 1543 dan di dalamnya ada dijelaskan bahawa matahari adalah matahari & bukan bumi yang berada di pusat alam semesta. Ini membawa kepada soal-soal tafsiran ketat Alkitab & falsafah Katolik Roma sekali gus mewujudkan pemikiran astronomi & mencetuskan Revolusi Saintifik.
Andreas Vesalius & Algebra Girolamo.
Anatomi manusia
Francis Bacon (1561-1626)
Membincangkan persoalan nilai & hubungannya dengan penyelidikan saintifik
Contoh
Teori Copernican dan Ptolemaic
Pertembungan paradigma secara nyata berkembang dalam teori & disiplin saintifik.
Copernicus berpegang kepada teori bahawa bumi berputar di sekitar matahari, dan bukannya seperti yang dikatakan oleh Ptolemy iaitu Matahari (termasuk planet & bintang lain) berputar di sekitar bumi.
Sebelum adanya Copernicus, terdapat sekumpulan epicycles yang rumit (bulatan di atas lingkaran) yang diguna untuk meramal pergerakan 'benda langit'. Kombinasi ‘epicilical’ Ptolemy oleh Zaman Pertengahan, dilihat tidak mencukupi & ‘diperbetulkan’ oleh ahli astronomi kemudiannya & menjadi lebih rumit.
Copernicus menawarkan pengembalian kepada pandangan alternatif (seperti yang disarankan oleh ramai orang di Antiquity), tetapi dengan data yang lebih baik bagi menyandarkannya & ini mewujudkan kerumitan kepada teori yang diperlukan untuk menjelaskan pemerhatian yang ada. Setelah teori ini diterima oleh ahli astronomi lain, ia menjadi "sains biasa".
Penemuan Saintifik Dan Tokoh Utama Semasa Revolusi
Penstrukturan awal sains moden oleh Francis Bacon
Memperkenalkan seni metodologi induktif dalam membuat penyelidikan saintifik. Beliau mengatakan, terdapat keperluan untuk prosedur yang dirancang bagi menyiasat semua perkara secara semula jadi.
Dualisme akal & jasad oleh Descartes
Dualisme fakta & nilai moral oleh Hume
- Dualisme fenomena & noumena oleh Kant
Matlamat utama sains sepatutnya menjadikan kehidupan manusia lebih baik & bukan sekadar mencari tujuan kontemplatif.
William Glibert
Tenaga elektrik dan magnetisme, di mana beliau menyokong eksperimen fakta.
Penemuannya ialah Bumi adalah magnet.
Ciptaannya yang lain pula termasuklah pembinaan mikroskop, undang-undang pergerakan planet & penemuan peredaran darah.
Kesan Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Masyarakat
Perkembangan sains moden.
Pembinaan cara penyelidikan sains berdasarkan logik & matematik.
Perkembangan teknologi
Saintis wanita
Cavendish & Maria Winkelmann
Menggalakkan wanita untuk menceburi bidang sains.
Eksperimen Bacon masih digunakan sebagai teras penyelidikan saintifik
Saintis Islam
Ibn Hazm
Usaha mensintesiskan nilai dengan ilmu pengetahuan & amalan serta kebaikan.
Kesimpulan
1. Revolusi sains memberi kesan dari segi cara pemikiran manusia dengan adanya pembuktian yang lebih relevan tentang sesuatu perkara.
2. Kepercayaan karut & mitos berubah mengikut akal sains yang telah dibuktikan, perbezaan pendapat dapat dikurangkan melalui ilmu sains yang ada di kalangan manusia.
Mahbub Setiawan (2013) = Makna pengetahuan, asal pengetahuan, jenis pengetahuan & struktur pengetahuan berkait dengan perbincangan epistemologi, di mana:
Pengetahuan = Kesedaran yang ditujukan kepada semua yang "ada". Jadi, pengetahuan manusia = "a-letheia" (Heidegger).
Jadi, pengetahuan = Pernyataan diri dari apa yang "ada" yang menjadikan pengetahuan itu sebagai kepercayaan tentang dalil yang benar & kepercayaan itu dibenarkan(dibenarkan).
Contoh: "S" percaya "P" di mana "S" adalah orang/subjek yang tahu dan "P" adalah dalil yang dia percayai. Keadaan "S" percaya "P" boleh disebut pengetahuan jika "P" /dalil itu benar & jika "S" percaya bahawa "P" dibenarkan.
Justeru itu, pengetahuan = Kepercayaan yang benar tentang sesuatu di mana kepercayaan itu dibenarkan (Pengetahuan sebagai Kepercayaan Sejati yang dibenarkan). Ini adalah bentuk definisi pengetahuan tradisional (analisis pengetahuan 3 pihak & analisis tradisional).
Aspek Ilmu Menurut Mostafa Kamal Mookhtar (2016)
1. Ilmu prosedur (procedural) atau kemahiran/ kebolehan atau “tahu-bagaimana” (know-how)
Contoh: Tahu cara membuat kek/menunggang basikal.
2. Ilmu kenalan atau kebiasaan (acquaintance)
Ilmu yang menyebabkan seseorang mengenali seseorang/mengetahui sesuatu tempat.
3. Ilmu andaian, tegasan/cadangan (propositional)
Satu penegasan sebagai penyataan yang diisytiharkan (declarative sentence) yang boleh dibenarkan/disalahkan yang kadang-kadang disebut “ilmu bawaan” (knowledge-that).
Contoh: Tahu bahawa kucing adalah mamalia, dan 2+2=4. Kesemua peryataan tersebut sememangnya boleh dibenarkan/disalahkan dalam menentukan kesahihannya.
898 1 2