Psychology-theory of consumer behavior

CHƯƠNG 3Lý thuyết hành vi người tiêu dùngLợi ích và quy luật lợi ích biên giảm dầnQuy tắc tối đa hóalợi ích biên1. Trường hợp tiêudùng 1 loại hàng hóa,dịch vụ- Quy luật lợi íchbiên giảm dần: M giảm => TU tăngchậm dần- MU = P thì TUkhông tăng nữa(TU max)=> Người tiêu dùng sẽ dùng đến đơn vịsản phẩm đem lạiMU = P (CS =0)Lợi ích (Utility):Dùng để chỉ sự thíchthú, sự thỏa mãnhay sự có ích chủquan mà người tiêudùng nhận được khitiêu dùng hàng hóa,dịch vụTổng lợi ích (TotalUtility): toàn bộsự thỏa mãn hoặchài lòng mà ngườitiêu dùng nhậnđược khi tiêu dùngtập hợp hàng hóa hoặcdịch vụ mang lạiMục tiêu của ngườitiêu dùng:Tối đa hóalợi íchLợi ích cận biên(Marginal Utility):- Là sự thay đổitrong 1 tổng lợi íchkhi thay đổi 1 đơnvị hàng hóa, dịchvụ trong tiêu dùng- Cách tính:MUn = ΔTU/ Δ = TƯ = TUn - TUn-1Quy luật lợi ích cận biêngiảm dần: Lợi ích cậnbiên của 1 hàng hóa cóxu hướng giảm đi khitiêu dùng ngày càng nhiềuhơn hàng hóa đó trong 1thời kì nhất định và giữnguyên mưc tiêu dùngcác hàng hóa khác2. Trường hợp tiêudùng các loại hànghóa/ dịch vụ=> Chọn hàng hóacó MU/P (Lợi íchbiên tính trên 1đồng) cao hơnMUx/Py = MUy/PyMói quan hệ giữa TU vàMU:- MU > 0: Tăng sử dụnghàng hóa => TU tăng- MU < 0: Tăng sử dụnghàng hóa => TU giảm- MU = 0: TU không tăngcũng không giảm vàđạt giá trị cao nhất
444 1 9