จิตวิทยาการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้ความหมายการเรียนรู้ของนักการศึกษาแนวคิดทางปรัชญากลุ่มจิตนิยม เชื่อว่าวิญญาณเป็นความแท้จริงที่สุดกลุ่มสัจนิยมวัตถุเป็นความจริงแท้สุดกลุ่มจิตนิยมมนุษย์เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอคือ จิตวิทยาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้แบลร์และคณะกาเย่ไคลน์คอนบาคการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ คือ การดำเนินเป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถการกระทำ การใช้ทักษะกระบวนการ ความรู้สึกเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้คิมเบิลฮิลการ์ดและเบาเวอร์พจนานุกรมของเวบสเตอร์ประดินันท์ อุปรมัยสุรางค์โคว้ตระกูลทฤษฎีการเรียนรู้การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพหรือความสามารถของบุคคลอันเนื่องจากสถานการณ์ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้การเรียนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยอาศัยประสบการณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นการเรียนรู้ เป้นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมาการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากการฝึกที่ได้รับการเสริมแรงการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป้นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก การเรียนรู้ คือ กระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแต่งระบบความรู้ ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออกต่างๆ อันมีผลมาจากสิ่งกระตุ้นอินทรีย์โดยผ่านประสบการณ์ การปฎิบัติหรือการฝึกฝนทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยมกระบวนการของประสบการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤ การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์โโยการเปลี่ยงแปลงนั้นเป็นเหตุทำให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือจากการฝึกหัดทฤษฎีการวางเงื่อนไขทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำการตอบสนองที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อนำสิ่งเร้าใหม่มาควบคู่กับสิ่งเร้าเดิมการตอบสนองที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อนำสิ่งเร้าใหม่มาควบคู่กับสิ่งเร้าเดิมทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์การเสริมแรง การลงโทษทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอนร์นไดค์จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิต การศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญบลูมและคณะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 3 ด้านด้านพุทธนิสัย(K)ด้านทักษะพิสัย(P)ด้านจิตพิสัย(A)องค์ประกอบของการเรียนรู้ดอลลาร์คและมิลเลอร์ เสนอว่าการเรียนรู้ มี 4 องค์ประกอบสำคัญ1.แรงขับ 2. สิ่งเร้า 3. การตอบสนอง 4.การเสริมแรงหลักการเรียนรู้เพื่อการจัดการการสอนที่เน้นผู้เรียนเป้นศูนย์กลาง1.สร้างความรู้ 2. มีส่วนร่วมในการเรียน 3.มีปฎิสัมพันธ์ 4.กระบวนการทางปัญญา 5.กระบวนการทางสังคม 6.นำความรู้ไปใช้จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้บลูมและคณะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 3 ด้านด้านพุทธนิสัย(K)ด้านทักษะพิสัย(P)ด้านจิตพิสัย(A)ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาโดยการจัดระบบการรับรู้แล้วเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ConstructivismSocial Constructivism ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น (ผู้ใหญ่หรือเพื่อน)Cognitive Constructivism ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ และเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในใจเองทฤษฎีการสร้างความรู้(piaget กับ vygotsky)ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายเดวิด ออซูเบลทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ บรูเนอร์ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ คลอสเมียร์ทฤษฎีพหุปัญญา การ์ดเนอร์ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือกระบวนการการเรียนแบบท่องจำการเชื่อมโยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อนการสร้างมโนมติการดูดซึมมโนมติขั้นตอนพัฒนา 3ขั้นตอนครูสามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมได้ ไม่ต้องรอเวลาผู้เรียนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆโดยใช้สัญลักษณ์หรือภาษา เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆด้วยการมีภาพในใจกฎแห่งการฝึกหัดกฎแห่งผลกฎแห่งความพร้อมลงมือทำด้วยตนเองความรู้ การสะสมความรู้ การระลึกได้ปัญญาด้านรู้จักตนเอง ปัญญาด้านภาษา ปัยญาด้านตรรกและตณิตศาสตร์ ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ปัญญาด้านรอบรู้ธรรมชาติ ปัญญาด้านดนตรี ปัญญาการเคลื่อนไหว ปัญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลลักษณะสำคัยของกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาหรือกระบวนการทางสมองการเรียนรู้เป็นงานเฉพาะตนหรือประสบการณ์ส่วนตัวการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมการเรียนรู้เป้นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากการคิดและการกระทำรวมทั้งการแก้ปัยหาและการศึกษาวิจัยต่างๆการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ตื่นตัว สนุกการเรียนรู้อาสัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เป้นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตพึ่งพาอาศัยกันปรึกษากันอย่างใกล้ชิดสมาชิกมีบทบาทและหน้าที่ทักษะการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีการวิเคราะหืกระบวนการกลุ่มการเรียนรู้ตามทฤษฎีของนักการศึกษาบลูมเมเยอร์บรูเนอร์ไทเลอร์การเย่-พฤติกรรม เงื่อนไข มาตรฐาน1.ความรู้ที่เกิดจากความจำ 2.ความเข้าใจ 3.การประยุกตื 4.การวิเคราะห์ 5.การสังเคราะห์ 6.การประเมินค่าความต่อเนื่อง การจัดช่วงลำดับจากง่ายไปยาก การบูรณาการ1.การจูงใจ 2.การรับรู้เป้าหมาย 3.การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป้นความจำ 4.ความสามารถในการจำ 5.ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว 6.การนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว 7.การแสดงออกพฤษติกรรมที่เรียนรู้8. การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียนความรู้ถูกสร้างหล่อหลอมโดยประสบการณ์ ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน เป็นผู้สร้างความหมาย อยู่ในสภาพแวดล้อที่เป็นจริง เลือกเนื้อหาและหิจกรรมเองที่สร้างในภาพรวม
99 1