เครื่องมือที่ใช้วัดผลการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้วัดผลการศึกษามาตราประมาณค่าแบบตรวจสอบรายการแบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบทดสอบการสังเกตสิ่งที่สังเกตผู้สังเกตผู้ถูกสังเกตพฤติกรรมทางการปฎิบัติพฤติกรรมที่สังเกตยากวิธีการคุณลักษณะพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติจุดมุ่งหมายของการสังเกตเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใช้ในการตัดสินใจทางการปฎิบัติงานของนักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหลักการและวิธีการสร้างกำหนดจุดประสงค์ในการสัมภาษณ์เตรียมแบบสัมภาษณ์แจ้งผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับทราบเรื่องที่จะสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์เตรียมคำถามไว้แล้วกำหนดเพียงแนวทางการสัมภาษณ์เป็นหัวข้อกว้างหลักการสร้างแบบตรวจสอบคำถามข้อดีแบบตรวจสอบรายการข้อจำกัดแบบตรวจสอบรายการกำหนดลักษณะของสิ่งที่ต้องการประเมินนิยามเชิงปฎิบัติการของสิ่งที่ต้องการประเมินกำหนดพฤติกรรมที่บ่งชี้เขียนข้อความที่แสดงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการประเมินกำหนดวิธีบันทึกพฤติกรรม หรือคุณลักษณะสร้างเกณฑ์ในการให้คะแนนตรวจสอบความถูกต้องนำไปทดลองใช้ และปรับปรุงแก้ไขสร้างได้ง่ายและประเมินหรือตอบไม่ยุ่งยากประเมินได้ง่ายไม่ยุ่งยากนำผลไปวิเคราะห์และแปลผลได้ง่ายสามารถนำไปใช้ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมต่างๆได้ดีมีรูปแบบในการตอบแบบเดียว ทำให้ผู้ตอบเบื่อหน่ายทำให้เสียเวลาต้องการประเมินตามรายการที่กำหนดเท่านั้น ไม่มีการยืดหยุ่นประกอบข้อความหรือประเด็นปัญหาให้ผู้ประเมินตัดสินใจเลือกมีระดับความเข้มของความรู้สึกหรือระดับความคิดเห็นของผู้ตอบมาตราประมาณค่าละเอียดกว่าแบบตรวจสอบรายการหลักการสร้างแบบมาตราประมาณค่ากำหนดลักษณะของสิ่งที่ต้องการประเมินนิยามเชิงปฎิบัติการของสิ่งที่ต้องการประเมินกำหนดพฤติกรรมที่บ่งชี้ที่ต้องการประเมินเขียนข้อความที่แสดงพฤติกรรมที่ต้องการประเมินกำหนดรูปแบบของมาตราประมาณค่า เช่น แบบตัวเลข แบบบรรยายสร้างเกณฑ์ในการให้คะแนนตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมนำไปทดลองใช้ และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบของมาตราประมาณค่าแบบตัวเลขแบบบรรยายแบบกราฟแบบใช้สัญลักษณ์แบบจัดลำดับแบบสอบถามปลายเปิดแบบสอบถามปลายปิดหลักการสสร้างแบบสอบถามข้อความหรือคำถามต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเข้าใจในกลุ่มตัวอย่างที่จะไปสอบถามใช้ภาษาง่ายๆ ที่ผู้ตอบอ่านแล้วเข้าใจข้อความชัดเจนและกระทัดรัดข้อคำถามต้องไม่ชี้แนะคำตอบหลีกเลี่ยงคำถามที่ถามสองประเด็นในข้อเดียวหลีกเลี่ยงคำถามปฎิเสธซ้อนปฎิเสธแบบเรียงความแบบถูกผิดแบบเติมคำแบบจับคู่แบบเลือกตอบ
198