MindMap Gallery เครื่องมือที่ใช้วัดผลการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้วัดผลการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้วัดผลการศึกษา มาตราประมาณค่า แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบตรวจสอบรายการ การสัมภาษณ์ การสังเกต

Edited at 2021-08-10 06:39:11

เครื่องมือที่ใช้วัดผลการศึกษา

  • Recommended to you
  • Outline