function doanh thu

doanh thu
doanh thu bán hàng từng điểm
các khoản chi
doanh thu chung
chi phí công cụ trong quá trình kinh doanh
chi phí điện nước
các khoản thu
doanh thu từ hoạt động kinh doanh
doanh thu từ chuyển nhượng
các khoản chi
chi phí tiền lương , công , phụ cấp . các khoản bảo hiểm và các khoản trích theo lương
chi phí khấu hao tài sản cố định
chi phí thuê mặt bằng của từng địa điểm
chi phí bằng tiền khác ( hội nghị, tiếp khách )
các loại quỹ doanh nghiệp
quỹ khen thưởng
quỹ dự phòng tài chính
quỹ phúc lợi
quản lý các dòng tiền
chia các dòng tiền thành nhiều khoản khác nhau
tiền lương
tiền thu lợi
làm việc với tài khoản ngân hàng chặt chẽ
giám sát các giao dịch
kiểm tra số dư ngân hàng
chuyển nhượng vốn
dự án đàu tư
chuyển nhượng quyền sỡ hữu
báo cáo doanh số theo ngày
tổng tiền hàng
doanh thu sau giảm giá , khuyến mãi
quản lý công nợ
nợ khách hàng phải trả
chi phí nhập hàng
51