Covid THACO CHU LAI

theo dõi Covid
THACO CHU LAI
BN 2982
Kanban: N T.N - Quảng Nam...
BN 2989
Kanban: D.T.N.H (nữ) - Hậu ...
BN 3067
BN 3086
Kanban: - Đà Nẵng - Quận H...
BN 3131
BN 3301
Kanban: Lê Diễm Ái - Quảng...
BN 3306
Kanban: Nguyễn Thị Bích T...
BN 3547
Kanban: N.T.N(1996) - Đà Nẵ...
Liên quan F2
BN Trung Quốc trên chuyến bay VN7161
YTĐP Hàn Quốc
Kanban: Về từ Hàn Quốc - cách ly th...
YTĐP Lào
Kanban: Về từ Lào - cách ly th...
YTĐP Campuchia
Kanban: Về từ Campuchia - cách ly t...
YTĐP Đà Nẵng
Kanban: - - Liên quan đến địa điểm...
YTĐP Quảng Nam - Hội An
YTĐP Quảng Nam - Nông Sơn
YTĐP Quảng Nam - Tam Xuân II
118