Mind Map Of Organize KM

จัด KMคิดกำหนดการเอารูปแบบไหนเชิญชวนผู้เข้ารับ ถอดบทเรียนเตรียมอุปกรณ์ถามอ. โอมว่าทำเลยไหมปัญหาของรายชื่อยังไม่ครบจัดกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 2 หัวข้อจัดกลุ่ม 5 กลุ่ม แล้วเสวนาทั้งหมดหนังสือเชิญแบบตอบรับกำหนดการเตรียมสถานที่อุปกรณ์ป้ายเข้างานตรวจสถานที่ติดต่ออาหารยืนยันร้านอาหารPlan4/18 - 5/13 : 20.0 DayDo 5/18 - 5/18 : 1.0 Dayรายชื่อลงทะเบียนกระดาษ+ปากกา(เผือผู้เข้างานไม่มีจด)Ceack5/19 - 5/23 : 3.0 Dayฝ่ายต้อนรับเข้างานฝ่ายลงทะเบียนเเนะนำสานที่ให้ผู้เข้างานฃฝ่ายเชิญเข้าห้องประชุมเริ่มการอบรมคนกล่าวเปิดพิธีกรบอกกำหนดการดำเนินการเสวนาพิธีกรสินสุดการเสวนาพิธีกรส่งแบบประเมินให้ผู้อบรมทำแบบประเมินส่งหนังสือขอบคุณ วิทยากรหักล้างค่าใช้จ่ายเขียนแบบค่าใช้จ่ายถามพี่เเอ๊ะว่าต้องทำไงรวบรวมผลการประเมินรายงานผล
173 1