marketing

Mở đầu về hành vi người tiêu dùng
Target marketing process
Sự ảnh hưởng của khách hàng tới chiến lược tiếp thị
Sự ảnh hưởng của tiếp thị tới khách hàng
Main Topic
Main Topic
Phân khúc
Xác định khách hàng mục tiêu
Định vị thương hiệu
Xcá định và mô tả phân khúc thị trường
Đánh giá và quyết định thị trường mình theo đuổi
Thiết kế sản phẩm đáp ứng với nhu cầu khách hàng mục tiêu
Khách hàng sử dụng nhiều
Nhân khẩu học
Tuổi tác
Gioi tính
Cấu trúc gia đình
Thứ bậc xã hội và thu nhập
Chủng tộc và dân tộc
Khu vực địa lí
Lối sống
Hành vi
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
Sub Topic
50 1